slogan ibsm

Regulamin Serwisu IBSM.pl

§1 Postanowienia wstępne.

 1. Serwis prowadzi: spółka ASC Grupa Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Powstańców Śląskich 118/55, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000525492, Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł w całości wpłacony; NIP: 8992757904; REGON: 022513024, dalej zwana Organizatorem.
 2. Niniejszy Regulamin Serwisu www.ibsm.pl, dalej zwany regulaminem. Określa zasady i warunki korzystania z usług Serwisu, prowadzonego pod adresem internetowym: www.ibsm.pl - a w szczególności prawa i obowiązki Organizatora oraz Użytkowników. Regulamin został sporządzony na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.) i Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, wymienionych w Regulaminie.
 3. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez pocztę e-mail: biuro@ibsm.pl lub pocztę tradycyjną na adres siedziby Organizatora.
 4. Domena internetowa: www.ibsm.pl i główna strona internetowa: www.ibsm.pl wraz ze wszystkimi podstronami, pod którymi działa Serwis, są własnością: Organizatora, który prowadzi również bieżącą obsługę informatyczną
  i administracyjną Serwisu.
 5. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących z Serwisu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Organizatora jest zabronione.
 6. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie, komercyjne wykorzystywanie utworów i znaków towarowych do których prawa należą do Organizatora jest zabronione.
 7. Serwis przeznaczony jest dla Przedsiębiorców, w rozumieniu art.4 Ustawy z dnia  2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U 2004 nr 173 poz. 1807  z późn, zm.), wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i osób prawnych, w rozumieniu art. 33 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.), wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 8. Uczestnik, to podmiot wymieniony w ust.7 powyżej, który wysyła do zapytanie o ofertę albo korzysta lub zamierza korzystać z usług Serwisu.
 9. Oferta Serwisu to: Serwis internetowy www.ibsm.pl oferuje przeprowadzanie audytów placówek medycznych.
 10. System informatyczny Serwisu – system teleinformatyczny określony w art.2 pkt 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.).

§2 Korzystanie z oferty Serwisu.

 1. Użytkownik może zlecić wykonanie usługi przedmiotem Oferty Serwisu za pośrednictwem Internetu, tj. sieci publicznej w rozumieniu art.2 ust.22 Ustawy z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2000, nr 73, poz. 852 z późn.zm.).
 2. Użytkownik chcący zlecić przeprowadzenie usługi powinien wypełnić formularz zlecenia do którego dostęp jest możliwy poprzez kliknięcie „Zmów usługę”.
 3. Formularz zgłoszeniowy można wypełniać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok kalendarzowy.
 4. Użytkownik ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym, podczas wypełniania formularza zlecenia.
 5. Polityka prywatności Serwisu znajduje się pod adresem internetowym: http://www.ibsm.pl/polityka-prywatnosci-sektor-medyczny.html
 6. Serwis realizuje usługi dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej w języku polskim.

§3 Informacja o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 1. Użytkownik, który zawarł ze Organizatorem umowę na odległość, jeżeli jest osobą fizyczną, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin liczy się, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia, czyli z złożenia prawidłowego Zamówienia.
 2. Wskazane w §4 ust.1 Regulaminu prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

§4 Prawo do reklamacji.

 1. Użytkownicy posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących Oferty Serwisu i świadczenia usług przez Serwis.
 2. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres podany w §1 ust.1 lub ust.4 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, podpis Reklamującego.
 3. W przypadku niezgodności usługi z Zamówieniem i korzystania z rękojmi należy przesłać pismo określające rodzaj i zakres niezgodności oraz oczekiwania Użytkownika dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Organizatora, na jego koszt na adres Organizatora.
 4. Przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli Użytkownik nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Organizatora o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Organizatora niezwłocznie po jej wykryciu. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego.
 5. Reklamację rozpatruje Organizator w terminie:14 dni od dnia jej otrzymania, informując Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

§5 Postanowienia końcowe.

 1. W uzasadnionych przypadkach, związanych np. z nieterminowymi płatnościami lub notorycznym naruszaniem Regulaminu przez Użytkownika, Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń o zapłatę lub o naprawę szkody na zasadach ogólnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).
 2. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników.
 3. Organizator zapewnia, iż dołoży najwyższej możliwej staranności, aby strona internetowa Serwisu i systemy Zamówień oraz przeprowadzania testów działały w sposób ciągły i bezawaryjnie.
 4. Organizator nie odpowiada za niedostosowanie przez Użytkownika używanego systemu informatycznego do wymagań Serwisu, w szczególności konfiguracji komputera albo przeglądarki internetowej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i dowolnym zakresie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Serwisu i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej czternastu dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.
 6. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się zapisy wersji Regulaminu obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia przez Użytkownika.
 7. Zabronione jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych za pośrednictwem Serwisu dotyczących i obejmujących Użytkowników w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie normy:

a) Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).
b) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).
c) Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.).

 1. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Organizatorem a Użytkownikami będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg odpowiednich przepisów art.16-46 Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296  z późn.zm.).
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2014 r.


copyright © 2014-2018 IBSM - Instytut Badań Sektora Medycznego
Regulamin | Polityka Prywatności