slogan ibsm

Polityka prywatności serwisu IBSM.pl – Instytutu Badań Sektora Medycznego

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa w ramach Serwisu www.ibsm.pl . Serwis jest prowadzony pod adresem w internecie: www.ibsm.pl , zwanej dalej Witryną, przez spółkę ASC Grupa Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Powstańców Śląskich 118/55, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000525492, Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł w całości wpłacony; NIP: 8992757904; REGON: 022513024, dalej zwaną Organizatorem.

Politykę prywatności wprowadzamy na podstawie art.173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.) oraz innych aktów prawnych wymienionych poniżej. Jej treść należy zawsze rozpatrywać łącznie z aktualną treścią Regulaminu Serwisu.

Pracownicy Serwisu dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny oraz w tym celu podejmuje wszelkie przewidziane prawem działania.

Organizator gromadzi i przechowuje dane ogólnodostępne w internecie oraz dane podmiotów gospodarczych, tym samym zgodnie z obowiązującym prawem nie jest zobligowany do zgłaszania prowadzonej bazy do Rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów Polityki prywatności w każdym czasie
i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały wstecz.
W przypadku wprowadzenia zmian będą one ogłoszone na stronie internetowej Serwisu, aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować w czasie przynajmniej czternastu dni przed wejściem w życie zmian.

Dane zbierane przez system w sposób automatyczny

 1. System informatyczny Witryny nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych,
  z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez system informatyczny Witryny
  i przechowywane na Państwa komputerze lub innym urządzeniu docelowym, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Pliki cookies wykorzystywane są przez system informatyczny w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.
 3. Pliki cookies wykorzystywane przez Witrynę mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny.
 4. Obok plików cookies system może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach, mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, czy przeglądarki internetowej.
 5. Całkowita blokada plików cookies jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania cookies od konkretnych źródeł, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików cookies z dysku lokalnego, albo własnoręcznie, albo z pomocą używanej przeglądarki internetowej. Przypominamy: całkowita blokada używania plików cookies wywoła negatywne skutki odnośnie użyteczności większości stron internetowych, włączając także Serwis.
 6. Używane przez system informatyczny Serwisu pliki cookies unikają odwoływania się do technik informatycznych potencjalnie i rzeczywiście szkodliwych dla prywatności.

Dane zbierane przez Serwis IBSM.pl

Serwis będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny:

 1. nazwa (firma) działalności gospodarczej/osoby prawnej wypełniającej formularz,
 2. ulica i numer siedziby firmy,
 3. miasto i kod pocztowy siedziby firmy,
 4. województwo,
 5. telefon do siedziby firmy,
 6. fax do siedziby firmy,
 7. imię i nazwisko do osoby wypełniającej formularz,
 8. numer telefonu do osoby wypełniającej formularz,
 9. adres e-mail w przypadku wypełniania formularza kontaktowego w zakładce „kontakt”,
 10. NIP


Podanie powyższych danych jest dobrowolne podczas wypełniania formularza, ale konieczne do poprawnego jego wysłania i korzystania z usług Serwisu www.ibsm.pl oraz uzyskania odpowiedzi na pytanie wysłane do Serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego.


Zgłoszonym za pośrednictwem formularza firmom (Przedsiębiorcom oraz osobom prawnym) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta w Serwisie lub o kontakt pod adresem e-mail: biuro@ibsm.pl

Środki techniczne

Organizator zabezpiecza różnorodnymi i odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – niezgodnym z obowiązującym w Polsce prawem. Nadto Organizator dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły.


Partnerzy marketingowi Serwisu mogą wyświetlać reklamy w Serwisie, o ile spełniają wymagania dotyczące wyświetlania reklam oraz akceptują Politykę prywatności
Serwisu. Organizator nie udostępnia im żadnych przekazanych informacji osobistych lub danych bez zgody Klienta.

Przysługujące prawa

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych,
a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia luk uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@ibsm.plcopyright © 2014-2017 IBSM - Instytut Badań Sektora Medycznego
Regulamin | Polityka Prywatności